2022-01-20

外籍看護染新冠肺炎 疾管署公布活動足跡 (中英印越)

 

外籍看護染新冠肺炎 疾管署公布活動足跡
.Taiwan Centers Diseases Control Publishes the Places the Infected Caregiver Has Passed by
.Pusat Pengendalian Penyakit Center Taiwan Mempublikasikan Tempat yang Telah Dilewati oleh Pengasuh
.Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đài Loan Xuất bản các địa điểm mà Người chăm sóc bị nhiễm bệnh đã đi qua

新聞來源News from sumber berita ngun tin tchttps://yns.page.link/j2sDV

2020227 下午3:43 Reported at 3:43pm, Feb 27, 2020

Dilaporkan pada pukul 3:43 siang, 27 Februari 2020

Báo cáo lúc 3:43 chiu, ngày 27 tháng 2 năm 2020

台灣第32例新冠肺炎確診個案,為臨時外籍看護,確診前曾照顧病人。中央流行疫情指揮中心今天公布她搭乘的三重客運藍38號、捷運站、火車站等活動軌跡,這名外籍看護16日到24日曾到台北、樹林、板橋車站等地,呼籲同時段出入者請自主健康管理14天,如有疑似症狀,請儘速戴口罩就醫,並主動告知醫師活動接觸史。

The 32nd confirmed case of being infected by COVID-19 in Taiwan is a temporarily illegal foreign caregiver.  She has taken care of some patients before being infected. CDC has published all the transportation she has taken: No.38, blue line, SanChung bus, MRT stations, and train stations.  This illegal caregiver has been to Taipei, ShuLin, Banqiao train stations…etc since Feb 16 – Feb 24.  Anyone who has been to the places mentioned above, please do quarantine oneself 14 days.  If any suspicious symptoms is found, please do wear face mask and consult a doctor.  Tell the doctor the place that have ever been to and the people that have been interacted with.

 

Kasus ke-32 yang dikonfirmasi terinfeksi oleh COVID-19 di Taiwan adalah pengasuh asing ilegal untuk sementara waktu. Dia telah merawat beberapa pasien sebelum terinfeksi. CDC telah menerbitkan semua transportasi yang telah diambilnya: No.38, jalur biru, bus SanChung, stasiun MRT, dan stasiun kereta. Pengasuh ilegal ini telah pergi ke Taipei, ShuLin, stasiun kereta api Banqiao … dll sejak 16 Februari – 24 Februari. Siapa pun yang pernah ke tempat-tempat yang disebutkan di atas, silakan lakukan karantina sendiri selama 14 hari. Jika ada gejala yang mencurigakan ditemukan, silakan memakai masker wajah dan berkonsultasi dengan dokter. Beri tahu dokter tempat yang pernah dikunjungi dan orang-orang yang berinteraksi dengannya.

 

Trường hp th 32 được xác nhn b nhim COVID-19 ti Đài Loan là mt người chăm sóc nước ngoài bt hp pháp tm thi. Cô đã chăm sóc mt s bnh nhân trước khi b nhim bnh. CDC đã công b tt c các phương tin giao thông màđã thc hin: S 38, đường màu xanh, xe buýt SanChung, trm tàu đin ngm và nhà ga. Người chăm sóc bt hp pháp này đã đến các nhà ga xe la Đài Bc, ShuLin, Ban Kiu … vv k t ngày 16 tháng 2 – 24 tháng 2. Bt c ai đã đến nhng nơi nêu trên, xin vui lòng cách ly 14 ngày. Nếu bt k triu chng đáng ng được tìm thy, xin vui lòng đeo mt n và tham kho ý kiến bác sĩ. Nói cho bác sĩ biết nơi đã tng đến và nhng người đã được tương tác.

北部80餘歲老翁(案27)新冠肺炎群聚案,老翁住院期間的30餘歲女外籍臨時看護感染新冠肺炎,於本月26日被指揮中心公布為台灣第32例確診個案。

指揮中心表示,經衛生、警政單位調查案32的活動軌跡,發現她於本月16日至24日多次搭乘公車、捷運等大眾交通運輸,並有多處公共場所活動史。

The 80-year-old man in northern Taiwan (confirmed case no.27), that is taken care and infected by the illegal female foreign caregiver, around 30-year-old.  She’s confirmed as the 32nd case.  According to CDC, the places she has been to are investigated by Health Centers Diseases Control and Police Agency.  It’s found she has taken buses and MRT many times since Feb 16 – Feb 24.  She has also been around in many public areas.
 

Pria berusia 80 tahun di Taiwan utara (kasus dikonfirmasi no. 27), yang telah dirawat dan terinfeksi oleh pengasuh perempuan asing ilegal, berusia sekitar 30 tahun. Dia dikonfirmasi sebagai kasus ke-32. Menurut CDC, tempat dia telah diselidiki oleh Pengendalian Penyakit Pusat Kesehatan dan Badan Polisi. Ditemukan dia naik bus dan MRT berkali-kali sejak 16 Februari – 24 Februari. Dia juga sudah ada di banyak tempat umum.

 

Người đàn ông 80 tuổi ở phía bắc Đài Loan (trường hợp được xác nhận số 27), đã được chăm sóc và lây nhiễm bởi người chăm sóc phụ nữ nước ngoài bất hợp pháp, khoảng 30 tuổi. Cô ấy xác nhận là trường hợp thứ 32. Theo CDC, những nơi cô từng đến được Cơ quan cảnh sát và kiểm soát dịch bệnh y tế điều tra. Nó tìm thấy cô ấy đã đi xe buýt và tàu điện ngầm nhiều lần kể từ ngày 16 tháng 2 – 24 tháng 2. Cô ấy cũng đã có mặt ở nhiều khu vực công cộng.

根據指揮中心提供的資訊,案32曾多次出入台北車站、樹林車站、板橋車站、搭乘三重客運「藍38」公車,搭乘捷運淡水線、板南線、中和新蘆線,在台北車站地下街、龍山寺周遭逛街等。

According to the information provided by CDC, the infected illegal caregiver has been to Taipei, ShuLin and Banqiao train stations many times.  She has also taken no.38, blue line, SanChung bus, and Tamsui, Bannan, Zhonghe-Xinlu line of MRT.  She has also been to the areas of Station Front Metro Mall and near LongShan Temple.

 

Menurut informasi yang diberikan oleh CDC, pengasuh ilegal yang terinfeksi telah ke Taipei, ShuLin dan stasiun kereta Banqiao berkali-kali. Dia juga menggunakan no.38, jalur biru, bus SanChung, dan Tamsui, Bannan, jalur MRT Zhonghe-Xinlu. Dia juga pernah ke area Station Front Metro Mall dan dekat Kuil LongShan.

 

Theo thông tin do CDC cung cấp, người chăm sóc bất hợp pháp bị nhiễm bệnh đã đến các nhà ga xe lửa Đài Bắc, ShuLin và Ban Kiều nhiều lần. Cô cũng đã đi số 38, đường màu xanh, xe buýt SanChung và tuyến tàu điện ngầm Tamsui, Bannan, Zhonghe-Xinlu. Cô cũng đã đến các khu vực của Trung tâm thương mại Station Front và gần Đền LongShan.

指揮中心已公布詳細活動時序,提醒曾於所列時段出入相關場所的民眾自主健康管理14日,如有疑似症狀,儘速戴口罩就醫,並主動告知醫師活動接觸史。

CDC has published the exact details of the places and time this illegal caregiver has been to.  Anyone who has been to the places mentioned above, please do quarantine oneself 14 days.  If any suspicious symptoms is found, please do wear face mask and consult a doctor.  Tell the doctor the place that have ever been to and the people that have been interacted with.

 

CDC telah mempublikasikan detail tempat dan waktu yang tepat untuk pengasuh ilegal ini. Siapa pun yang pernah ke tempat-tempat yang disebutkan di atas, silakan karantina sendiri selama 14 hari. Jika ada gejala yang mencurigakan ditemukan, silakan memakai masker wajah dan berkonsultasi dengan dokter. Beri tahu dokter tempat yang pernah dikunjungi dan orang-orang yang berinteraksi dengannya.

 

CDC đã công b chi tiết chính xác v địa đim và thi gian người chăm sóc bt hp pháp này đã đến. Bt c ai đã đến nhng nơi được đề cp trên, xin vui lòng t cách ly 14 ngày. Nếu bt k triu chng đáng ng được tìm thy, xin vui lòng đeo mt n và tham kho ý kiến bác sĩ. Nói cho bác sĩ biết nơi đã tng đến và nhng người đã được tương tác.

 

指揮中心也指出,目前累計通報2086個案,含32名確診、2024名排除,部分仍在隔離檢驗中。確診個案中,1名死亡、6名出院、其餘個案持續住院隔離。

CDC says, 2086 cases has been notified by far, including 32 confirmed cases, 2024 non-infected cases.  Parts of the cases are still under isolated and examined.  In 32 confirmed cases, 1 infected patient has died and 6 ones has discharged.  The rest of confirmed cases are proceeding to be isolated.

 

CDC mengatakan, 2.086 kasus telah diberitahukan sejauh ini, termasuk 32 kasus yang dikonfirmasi, 2.024 kasus tidak terinfeksi. Sebagian kasus masih diisolasi dan diperiksa. Dalam 32 kasus yang dikonfirmasi, 1 pasien yang terinfeksi telah meninggal dan 6 orang telah pulang. Sisa kasus yang dikonfirmasi sedang diproses untuk diisolasi.

 

CDC cho biết, 2086 trường hp đã được thông báo cho đến nay, bao gm 32 trường hp được xác nhn, 2024 trường hp không nhim bnh. Các phn ca các trường hp vn đang được cách ly và kim tra. Trong 32 trường hp được xác nhn, 1 bnh nhân nhim bnh đã chết và 6 người đã xut vin. Phn còn li ca các trường hp được xác nhn đang tiến hành để được cô lp.

鑽石公主號返台國人中,本月25日後送1人一採結果陰性,二採檢驗中,其餘18人無疑似症狀,持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

One patient of the Taiwanese tourists disembark from the ferry Diamond Princess, has examined under negative in the first exam.  Now the patient is under the 2nd examined.  The rest of 18 tourists has been examined for non-infected.  All of the tourists are gathered together and monitored for updating health status.

 

Salah satu pasien wisatawan Taiwan yang turun dari feri Diamond Princess, telah diperiksa di bawah negatif dalam ujian pertama. Sekarang pasien di bawah ke-2 diperiksa. Sisanya dari 18 wisatawan telah diperiksa tidak terinfeksi. Semua wisatawan dikumpulkan bersama dan dipantau untuk memperbarui status kesehatan.

 

Mt bnh nhân ca khách du lch Đài Loan ri khi phà Diamond Diamond, đã kim tra âm tính trong k thi đầu tiên. Bây gi bnh nhân được khám ln th 2. 18 khách du lch còn li đã được kim tra không nhim bnh. Tt c khách du lch được tp hp li vi nhau và theo dõi để cp nht tình trng sc khe.

指揮中心目前掌握中國大陸確診較前日新增433例,累計78497例。國際累積3188例確診病例,分布於43個國家和地區,以韓國、鑽石公主號、義大利、日本、伊朗病例最多。

CDC has assured there are 433 confirmed cases increased in China and sum of confirmed cases are up to 78497 ones.  3188 confirmed cases are spreading worldwide in 43 countries, mostly in Korea, Diamond Princess, Italy, Japan and Iran.

 

CDC telah meyakinkan ada 433 kasus yang dikonfirmasi meningkat di Cina dan jumlah kasus yang dikonfirmasi hingga 78.497. 3188 kasus yang dikonfirmasi menyebar di seluruh dunia di 43 negara, sebagian besar di Korea, Puteri Intan, Italia, Jepang dan Iran.

 

CDC đã đảm bảo có 433 trường hợp được xác nhận tăng ở Trung Quốc và tổng số trường hợp được xác nhận lên tới 78497 vụ. 3188 trường hợp được xác nhận đang lan rộng trên toàn thế giới tại 43 quốc gia, chủ yếu ở Hàn Quốc, Công chúa kim cương, Ý, Nhật Bản và Iran.

指揮中心提醒民眾落實手部衛生並做好咳嗽禮節。國外入境時如有發燒、咳嗽等症狀,應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施;返國後14日內如出現疑似症狀,可撥打免付費防疫專線1922,依指示戴口罩就醫。1090227

CDC kindly reminds, everyone shall pay attention to self-cleaning and coughing protection.  If anyone that arrives Taiwan from overseas has the symptoms like fever and coughing, report to the officer in airport / port and cooperate with the epidemic precaution are necessary.  In 14 days after being back from overseas, any suspicious symptoms are found, please feel free to call 1922 the hot-line, wear face mask, and see the doctor immediately.  (News Published on Feb 27, 2020.)

 

CDC mengingatkan, setiap orang harus memperhatikan pembersihan diri dan perlindungan batuk. Jika ada orang yang datang ke Taiwan dari luar negeri memiliki gejala seperti demam dan batuk, laporkan kepada petugas di bandara / pelabuhan dan bekerja sama dengan pencegahan epidemi diperlukan. Dalam 14 hari setelah kembali dari luar negeri, ada gejala yang mencurigakan ditemukan, jangan ragu untuk menelepon 1922 hot-line, memakai masker wajah, dan segera kunjungi dokter. (Berita Diterbitkan pada 27 Februari 2020.)

 

CDC vui lòng nhắc nhở, mọi người phải chú ý đến việc tự làm sạch và chống ho. Nếu bất cứ ai đến Đài Loan từ nước ngoài có các triệu chứng như sốt và ho, hãy báo cáo với cảnh sát tại sân bay / cảng và hợp tác với phòng ngừa dịch bệnh là cần thiết. Trong 14 ngày sau khi trở về từ nước ngoài, bất kỳ triệu chứng đáng ngờ nào được tìm thấy, xin vui lòng gọi 1922 đường dây nóng, đeo khẩu trang và gặp bác sĩ ngay lập tức. (Tin tức xuất bản vào ngày 27 tháng 2 năm 2020.)

外籍看護染新冠肺炎 疾管署公布活動足跡

 

 

管署公布活動足跡

Although you may feel you should be able to fix the problem on your own, you may need premature ejaculation treatment to help you achieve and sustain a satisfying sex life. cialis malaysia There is no obligation to enter into a premature ejaculation treatment program and it is your decision whether the consultation is performed via a phone call or face-face consultation.

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *